Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 73 chương 2|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 73 chương 2|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate:

Tính:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

=> Xem hướng dẫn giải

3. An engine consumes 0.5l of oil per hour. For how many hours can it work, if there are 120l of oil?

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Find :

Tìm x:

a) – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x 12,5 = 6 x 2,5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem