Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 90 chương 3 | Cumulative Practice 2

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 90 chương 3 | Cumulative Practice 2. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 90 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

b) 95,64 - 27,35

c) 31.05 x 26

d) 77,5 : 2,5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 90 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm = ....m

b) 8 5$dm^{2}$ = ....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 89 - Toán tiếng Anh 5:

The area of rectangle ABCD is 2400 cm2 (as shown in the figure).

Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ).

Find the area of triangle MDC.

Tính diện tích của hình tam giác MDC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 90 - Toán tiếng Anh 5:

Find 2 values of , knowing:

Tìm 2 giá trị của sao cho:

3.9 < < 4.1

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem