Giải bài tập 1 trang 90 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 90 - Toán tiếng Anh 5:

Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

b) 95,64 - 27,35

c) 31.05 x 26

d) 77,5 : 2,5

Bài làm:

Giải bài Luyện tập chung - sgk toán 5 trang 89 - 90

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021