Giải bài tập 3 trang 131 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 131 - Toán tiếng Anh 5:

Fill in the blanks with the correct decimals:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = ...giờ 270 phút = ...giờ

b) 30 giây = ...phút 135 giây = ...phút

Bài làm:

a) 1 hour = 60 minutes

1 giờ = 60 phút

72 minutes = 70 : 60 hours = 1,2 hours

72 phút = 70 : 60 giờ = 1,2 giờ

270 minutes = 270 : 60 hours = 4,5 hours

270 phút = 270 : 60 giờ = 4,5 giờ

b) one minutes = 60 seconds

1 phút = 60 giây

30 seconds = 30 : 60 minutes = 0,5 minutes

30 giây = 30 : 60 phút = 0,5 phút

135 seconds = 135 : 60 minutes = 2,25 minutes

135 giây = 135 : 60 phút = 2,25 phút

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021