Giải bài tập 4 trang 32 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. 5m of cloths used to cost 60 000 VND. Now it costs 2000 VND less for each meter of cloth. How many meters of the same kind of cloth we buy with 60 000 VND now?

Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

Bài làm:

In the past, 1m of cloth used to cost:

60000 : 5 = 12000 (dong)

After it costs 2000 VND less for each meter of cloth, it costs:

12000 - 2000 = 10000 (dong)

With 60 000 VND, we can buy:

60000 : 10000 = 6 (meters of cloth)

Result: 6 meters of cloth

Trước đây, giá của một mét vải là:

60000 : 5 = 12000 (đồng)

Sau khi mỗi mét giảm đi 2000 đồng thì giá một mét vải còn lại là:

12000 - 2000 = 10000 (đồng)

Vậy với số tiền 60000 đồng hiện nay mua được số mét vải là:

60000 : 10000 = 6 (mét vải)

Đáp số: 6 mét vải

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021