Giải bài tập 4 trang 162 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 162 - toán tiếng Anh 5

A boat goes downstream from A to B. In calm water, it travels at a speed of 22.6 km/h. The water speed is 2.2 km/h. It arrives at B after 1 hour and 15 minutes. FInd the distance AB.

Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài làm:

When going downstream: the speed of a boat in calm water + the water speed (faster)

Khi đi xuôi dòng: vận tốc thuyền = vận tốc thuyền khi nước lặng + vận tốc dòng nước

(thuyền đi nhanh hơn )

When going upstream: the speed of a boat = the speed of a boat in calm water - the water speed (slower)

Khi ngược dòng: vận tốc thuyền = vận tốc thuyền khi nước lặng - vận tốc dòng nước

(thuyền đi chậm hơn)

1 hour 15 minutes = 1 hour + hours = 1,25 hours.

1 giờ 15 phút = 1 giờ + giờ = 1,25 giờ.

The speed of a boat when going downstream is:

Vận tốc của thuyền máy khi đi xuôi dòng là:

22,6 + 2,2 = 24,8 (km/giờ)

The distance of AB is:

Quãng sông AB có độ dài là:

S = v x t = 24,8 x 1,25 = 31 (km)

Result: 31km.

Đáp số: 31km.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021