Giải bài tập 2 trang 92 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 92 - Toán tiếng Anh:

Which of these three shapes has:

Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

 • Four sides and four angles
 • Bốn cạnh và bốn góc?
 • Two pairs of parallel sides?
 • Hai cặp cạnh đối diện song song?
 • One pair of parallel sides?
 • Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?
 • Four right angles?
 • Có bốn góc vuông?

Bài làm:

 • Figure 1, figure 2, figure 3 have 4 sides, 3 angles.
 • Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.
 • Figure 1, figure 2 have 2 pairs of parallel sides
 • Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.
 • Figure 3 has 1 pair of parallel sides
 • Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.
 • Figure 1 has 4 right angles
 • Hình 1 có 4 góc vuông.

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021