Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng chương 5 | Review measuring lengths and weights

  • 1 Đánh giá

Giải bài Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng chương 5 | Review measuring lengths and weights. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 152 - toán tiếng Anh 5

a) Complete the table of metric length measures below:

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài theo mẫu sau:

Giải bài tập 1 trang 152 sách toán tiếng anh 5

b) Complete the table of metric weight measures below:

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng theo mẫu sau:

Giải bài tập 1 trang 152 sách toán tiếng anh 5

c) Based on the table of metric length meaures (or the table of metric weight measures)

Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

- How many times greater is one unit compared to the next smaller one?

Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

- What fraction of one unit is the next smaller one?

Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 152 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks (follow the example):

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m = dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tons = ...tons.

1kg = ...tấn = ...tấn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 153 - toán tiếng Anh 5

Fill the blanks with correct numbers (follow the example):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = ...km...m = ...km

2063m = ...km...m = ...km

702m = ...km...m = ...km.

b) 34dm = ..m...dm = ...m

786cm = ...m...cm = ...m

408cm = ...m...cm = ...m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = ...kg...g = ...kg

8047kg = ...tấn...kg = ...tấn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021