Giải bài tập 2 trang 153 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 153 - toán tiếng Anh:

Write following measurements in decimal form:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) In kilograms:

Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g; 1kg 65g.

b) In tons:
Có đơn vị đo là tấn:

8 tons 760 kg 2 tons 77 kg

8 tấn 760kg ; 2 tấn 77 kg.

Bài làm:

a) Because 1kg = 1000g so:
Do 1kg = 1000g nên:

2kg 350g = 2kg + 0,350kg = 2,350kg ;

1kg 65g = 1kg + 0,065kg = 1,065 kg.

b) Because 1 ton = 1000kg so:
Do 1 tấn = 1000kg nên:

8 tons 760kg = 8 tons + 0,760 tons = 8,760 tons ;

2 tons 77 kg = 2 tons + 0,077 tons = 2,077 tons.

8 tấn 760kg = 8 tấn + 0,760 tấn = 8,760 tấn ;

2 tấn 77 kg = 2 tấn + 0,077 tấn = 2,077 tấn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021