Giải bài tập 3 trang 29 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. >, <, =

2 7 $cm^{2}$ ... 207 $cm^{2}$

3 48 $dm^{2}$ ... 4

300 ... 2 $cm^{2}$ 89

61 ... 610 $hm^{2}$

Bài làm:

2 7 $cm^{2}$ = 207 $cm^{2}$

3 48 $dm^{2}$ < 4

300 > 2 $cm^{2}$ 89

61 =. 610 $hm^{2}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021