Giải bài tập 4 trang 16 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. Write these lengths (follow the example):

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

9m 5dm;

7m 3dm;

8dm 9cm;

12cm 5mm.

Bài làm:

9m 5dm = 9m + m = 9 m

7m 3dm = 7m + m = 7 m

8dm 9cm = 8 dm + dm = 8 m

12cm 5mm = 12cm + cm = 12 cm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021