Giải bài tập 2 trang 47 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Write the following measurements in kilograms:

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g; b) 347g; c) 1,5 tons

a) 500g; b) 347g; c) 1,5 tấn

Bài làm:

a) 500g= 0,5kg

b) 347g= 0,347kg

c) 1,5 tons = 1500kg

a) 500g= 0,5kg

b) 347g= 0,347kg

c) 1,5 tấn = 1500kg

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021