Giải bài tập 1 trang 71 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021