Giải bài tập 2 trang 119 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 119 - Toán tiếng Anh 5:

T (True) or F (False)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25m3 is:

0,25m3 là:

a) Zero and twenty-five hundredths cubic meters.

Không phấy hai mươi lăm mét khối.

b) Zero and two hundred fifty thousandths cubic meters.

Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.

c) Twent-five percent cubic meters.

Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

d) Zero and nine hundred nineteen thousands cubic meters.
Hai mươi lăm phần nghìn mét khối.

Bài làm:

a) Zero and twenty-five hundredths cubic meters : 0,25m3. True

Không phấy hai mươi lăm mét khối : 0,25m3. Vậy ghi Đ

b) Zero and two hundred fifty thousandths cubic meters : 0,250m3 True
Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối : 0,250m3 . Vậy ghi Đ

c) Twent-five percent cubic meters: \frac{25}{100}m3 = 0,25m3 True.
Hai mươi lăm phần trăm mét khối: \frac{25}{100}m3 = 0,25m3 . Vậy ghi Đ

d) Zero and nine hundred nineteen thousands cubic meters: \frac{25}{1000}m3 = 0,025m3 False
Hai mươi lăm phần nghìn mét khối: \frac{25}{1000}m3 = 0,025m3. Vậy ghi S

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021