Giải bài tập 1 trang 148 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 148 - toán tiếng Anh 5

a) Write a fraction representing the shaded part in each of the following figures:

Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Giải bài tập 1 trang 148 sách toán tiếng anh 5

b) Write a mixed number respresenting the shaded part in each of the following figures?

Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài làm:

a) Figure 1: it has 4 parts, 3 shaped parts:

Hình 1: Hình có 4 phần, đã tô màu 3 phần nên phân số chỉ phần đã tô màu là

Figure 2: It has 5 part, 2 shaped parts: ;

Hình 2: Hình có 5 ô, đã tô màu 2 ô nên phân số chỉ phần đã tô màu là: ;

Figure 3: It has 8 part, 5 shaped parts: ;

Hình 3: Hình có 8 phần, đã tô màu 5 phần nên phân số chỉ phần đã tô màu là: ;

Figure 4: It has 8 part, 3 shaped parts: ;

Hình 4: Hình có 8 phần, đã tô màu 3 phần nên phân số chỉ phần đã tô màu là: ;

b) Figure 1: it has 2 circles, 1 shaped circle and 1 part of the one:

Hình 1: Có 2 hình tròn, trong đó đã tô màu 1 hình và hình còn lại có 4 phần đã tô màu 1 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

Figure 2: it has 3 squares, 2 shaped squares and 3 parts of the one:

Hình 2: Có 3 hình vuông, trong đó đã tô màu 2 hình và hình còn lại có 4 phần đã tô màu 3 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

Figure 3: it has 4 squares, 3 shaped squares and 3 parts of the one:

Hình 3: Có 4 hình vuông, trong đó đã tô màu 3 hình và hình còn lại có 4 phần đã tô màu 3 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

Figure 4: it has 4 triangles, 4 shaped triangles and 1 parts of the one:

Hình 4: Có 5 hình tam giác, trong đó đã tô màu 4 hình đã tô màu và hình còn lại có 2 phần đã tô màu 1 phần, nên hỗn số chỉ phần đã tô màu là :

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021