Giải bài tập 3 trang 167 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 167 - toán tiếng Anh 5

A rectangular field has a length of 100m and the width is the length. Uncle Nam plants rice on that field, each 100m2 produces 55kg of rice. How many kilograms of rice can Uncle Nam harvest from the field?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Bài làm:

The width = the length so the width is:

Chiều rộng bằng chiều dài nên chiều rộng có độ dài:

100 x = \(\frac{3 \times 100}{5}\) = 60 (m)

According the way to find a rectangular: S = the length x the width

Áp dụng cộng thức tính diện tích hình chữ nhật : S = chiều dài x chiều rộng.

The area of the rectangular field is:

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 x 60 = 6000 ( m2)

The area of this field = 6000 m2 is greater than 100 m2

Diện tích thửa rộng 6000 m2 gấp 100 m2 số lần là:

6000 : 100 = 60 (times)

6000 : 100 = 60 (lần)

Kilograms of rice Unlce Nam can harvest is:

Vậy thửa ruộng thu được số ki-lô-gam thóc là:

55 x 60 = 3300 (kg)

Result: 3300kg rice.

Đáp số: 3300kg thóc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021