Giải bài tập 3 trang 175 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 175 - toán tiếng Anh 5

A trapezoidal parcel has a short base of 150m, the long base is the short base and the height \(\frac{2}{5}\) the long base. Find the area of the parcel in square meters, square hectares.

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng đáy bé, chiều cao bằng \(\frac{2}{5}\) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Bài làm:

The short base = 150m, the long base = the short base

Hình thang có đáy bé = 150m, mà đáy lớn bằng đáy bé.

The length of this parcel is:

Độ lớn của mảnh đất hình thang là:

150 x = \(\frac{150 \times 5}{3}\) = 250 (m)

The long base = 250m, the height = the long base

Đáy lớn = 250m, mà chiều cao = đáy lớn.

The height of this parcel is:

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

250 x = \(\frac{250 \times 2}{5}\) = 100 (m)

The trapezoid has: the long base = 250m, the short base = 150m, the height = 100m

Hình thang có: đáy lớn = 250m , đáy bé = 150m, chiều cao = 100m

The area of this trapezoidal parcel is:

Diện tích mảnh đất hình thang là:

= \(\frac{400 \times 100}{2}\) = 20000 (m2)

20000m2 = 2 ha

Result: 20000m2 ; 2 ha.

Đáp số: 20000m2 ; 2 ha.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021