Giải bài tập 4 trang 160 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 162 - toán tiếng Anh

A car and a motorbike departed at the same time and moved toward reverse directions. The car departed from A at speed of 48,5 km/h, the motorbike departed from B at a speed of 33.5 km/h. They met at C after 1 hour and 30 minutes. How far is the distance AB?

Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài làm:

1 hour 30 minutes = 1 hour + hours = 1 + $\frac{1}{2}$ = 1,5 hours

1 giờ 30 phút = 1 giờ + giờ = 1 + $\frac{1}{2}$ = 1,5 giờ.

The distance that the car travelled is: (AC)

Quãng đường xe ô tô đi được là: (đoạn AC)

48,5 x 1,5 = 72,75 (km)

The distance that the motorbike travelled is: (BC)

Quãng đường xe máy đi được là : (đoạn BC)

33,5 x 1,5 = 50,25 (km)

The distance of AB is:

Vậy độ dài quãng đường AB là:

AC + CB = 72,75 + 50,25 = 123 (km).

Result: 123km.

Đáp số: 123km.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021