Toán tiếng Anh 5 bài: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm chương 2| Using calculators ro solve problems on percentages

  • 1 Đánh giá

Giải bài Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm chương 2| Using calculators ro solve problems on percentages. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 83 - Toán tiếng Anh 5:

In the following table, the last column indicates the percentage of schoolgirl out of the total number of students. Use the calculator to calculate and complete the table.

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 - Toán tiếng Anh 5:

O average, 1 quintal of ơaddy grain gives 69kg of rice after the peeling process, which means the percentage of rice in paddy grain is 69%. Use a calculator to complete the following table:

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo, tức là tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi, hãy tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 84 - Toán tiếng Anh:

If the monthly interest rate is 0.6% how much deposit is needed so that after one month, the profit is:

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 VND;

30 000 đồng;

b) 60 000 VND;

60 000 đông;

c) 90 000 VND;

90 000 đồng.

(Use calculator)

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021