Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng chương 1|Review table of metric weight measures

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng chương 1|Review table of metric weight measures. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.

a. Complete the following table of metric weight measures:

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Fill in the blanks with the correct numbers:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 yen = ... kg b) 430 kg = ... yen

200 quintals = .. kg 2500kg = ... yen

35 tons = ... kg 16 000kg = ... tons

c) 2kg 326g = ... g d) 4008g = ... kg ... g

6kg 3g = ... g 9050 kg = ... tons ... kg

a) 18 yến = ... kg b) 430 kg = ... yến

200 tạ = .. kg 2500kg = ... tạ

35 tấn = ... kg 16 000kg = ... tấn

c) 2kg 326g = ... g d) 4008g = ... kg ... g

6kg 3g = ... g 9050 kg = ... tấn ... kg

=> Xem hướng dẫn giải

3. >, <, =

2 kg 50g ... 2500g 6090kg ... 6 tons 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g ton ... 250 kg

2 kg 50g ... 2500g 6090kg ... 6 tấn 8kg

13kg 85g ... 13kg 805g tấn ... 250 kg

=> Xem hướng dẫn giải

4. A store sold 1 ton of sugar in 3 days. On the first day, 300 kg of the sugar was sold. The amount sold on the second day was 2 times the amount on the first day. How many kilograms of sugar was sold on the third day?

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021