Giải bài tập 4 trang 68 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. A motorbike travels 93km in 3 hours. A car travels 103km in 2 hours. How many more kilometers per hour does the car travel compared to the motorbike?

Trong 3 giờ máy xe chạy được 93km. Trong hai giờ ô tô chạy được 103km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

In 1 hour, a motorbike traveled:

93: 3 = 31 (km)

In 1 hour, a car traveled:

103 : 2 = 51,5 (km)

So, in 1 hour, the car traveled more than the motorbike:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Result: 20,5 km

Một giờ xe máy chạy được số km là:

93: 3 = 31 (km)

Một giờ ô tô chạy được số km là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Vậy một giờ ô tô chạy nhanh hơn xe máy số km là:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5 km

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021