Giải bài tập 4 trang 99 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 99 - Toán tiếng Anh 5:

Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Given a semicircle H as shown in the figure. The circumference of H is:

Cho nửa hình tròn H (xem hình vẽ). Chu vi H là:

A. 18,84cm

B. 9,42cm

C. 24,84cm

D. 15,42cm

Bài làm:

The circumference H = a half of the circle with a diameter 6cm + a line 6cm.

Chu vi hình H được tính bằng nửa chu vi của đường tròn có đường kính 6cm cộng với đoạn thẳng dài 6cm.

The circumference with a diameter 6cm is:

Chu vi của hình tròn có đường kính 6cm là:

C = d x 3,14 = 6 x 3,14 = 18,84 (cm)

The half of the circle is:

Nửa chu vi của hình tròn là:

18,84 : 2 = 9,42 (cm)

The circumference of H is:

Vậy chu vi của hình H là :

9,42 + 6 = 15,42 (cm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021