Giải bài tập 2 trang 115 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 115 - Toán tiếng Anh 5:

Giải bài : Thể tích của một hình - sgk Toán 5 trang 114

How many cubes does ractangular prism A consist of?

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

How many cubes does ractangular prism B consist of?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Compare the volumes of A and B.

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Bài làm:

Figure A: the length = 5 cubes, the width = 3 cubes, the height = 3 cubes.
Hình A: có chiều dài gồm 5 ô vuông, chiều rộng có độ dài là 3 ô vuông và chiều cao có độ dài là 3 ô vuông.

  • The A consists of:
  • Vậy hình hộp chữ nhật A gồm

5 x 3 x 3 = 45 (cubes)

5 x 3 x 3 = 45 (hình lập phương nhỏ)

Figure B: every side = 3 cubes without 1 cube.

Hình B: các cạnh đều gồm 3 ô vuông và bị thiếu mất một ô vuông.

  • The B consists of:
  • Vậy hình B gồm:

3 x 3 x 3 - 1 = 27 - 1 = 26 (cubes)
3 x 3 x 3 - 1 = 27 - 1 = 26 (hình lập phương nhỏ)

The volume of B is smaller than A
Hình B có thể tích nhỏ hơn hình hộp chữ nhật A.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021