Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung chương 1|Cumulative practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài luyện tập chung chương 1|Cumulative practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Write the following fractions as decimal fractions:

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

; $\frac{11}{25}$; $\frac{75}{300}$; $\frac{23}{500}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. Write the following mixed numbers as fractions:
Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

8 ; 5 $\frac{3}{4}$; 4 $\frac{3}{7}$; 2 $\frac{1}{10}$

=> Xem hướng dẫn giải

3. Fill in the blanks with the correct fractions:

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 dm = ... m

3 dm = ... m

9 dm = ... m

b. 1 g = ... kg

8 g = ... kg

25 g = ... kg

c. 1 minute = ... hour

1 phút = ... giờ

6 minutes = ... hour

6 phút = ... giờ

12 minutes = ... hour

12 phút = ... giờ

=> Xem hướng dẫn giải

4. Write these lengths (follow the example):

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm; 2m 3dm;

4m 37cm; 1m53cm.

=> Xem hướng dẫn giải

5. The length of a rope is 3m and 27cm. Write that length in cnetimeters, decimeters and meters.

Đo chiều dài của một sợi dây dược 3m và 27cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là:

xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021