Giải bài tập 2 trang 30 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. >, <, = ?

2m2 9dm2... 29dm2 b) 8dm2 5cm2... 810cm2

790ha ... 79km2 4cm2 5mm2 ... 4 cm2

Bài làm:

2m2 9dm2 > 29dm2 b) 8dm2 5cm2 < 810cm2

790ha < 79km2 4cm2 5mm2 = 4 cm2

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021