Giải bài tập 2 trang 20 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Ha bought 2 dozens of pencils for 30 000 VND. If Mai wants to buy 8 pencils of the same kind, how much does she nees to pay?

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài làm:

2 dozens of pencils have 24 pencils.

30000 : 24 = 1250 (VND)

8 pencils cost:

1250 x 8 = 10000 (VND)

Result: 10 000 VND

2 tá bút chì có 24 cái bút. Vậy một cái có giá là:

30000 : 24 = 1250 (đồng)

8 cái bút chì có số tiền là:

8 x 1250 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021