Toán tiếng Anh 5 bài: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên chương 2| Dividing a decimal by a natural number

  • 1 Đánh giá

Giải bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên chương 2| Dividing a decimal by a natural number. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5;

b) 702 : 7,2;

c) 9 : 4,5;

d) 2 ; 12,5.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Find :

Tìm :

a) x 3 = 8,4;

b) 5 x = 0,25.

=> Xem hướng dẫn giải

3. A man traveled 126.54km for 3 hours by motorbike. How many kilometers per hour did he travel?

Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021