Giải bài tập 3 trang 126 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 126 - Toán tiếng Anh 5:

Name some object that have the shape of:

Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) A cylinder;
Hình trụ;

b) A sphere;
Hình cầu;

Bài làm:

There are many things around us are cylinders or spheres.
Có rất nhiều vật xung quanh chúng ta có hình trụ hay là hình cầu, ta có thể kể tên một số vật thường gặp ở nhà, ở trường,....

For example:
Một số ví dụ như sau:

a) A cylinder: lon of cocacola, a milk metal box, a tea box,...
Một số vật có dạng hình trụ là: Lon nước cocacola, hộp sắt đựng sữa bột, hộp sữa ông thọ, hộp để chè, ống đựng bút,...

b) A sphere: a ball, a marble, the Earth, a table tennis ball,...
Một số vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, quả bóng bàn, viên bi, quả địa cầu, quả bi da, quả bóng tenis,...

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021