Giải bài tập 3 trang 16 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Write these lengths (follow the example):
Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

2m 15cm; 1m 75cm;

5m 36cm; 8m 8cm.

Bài làm:

2m 15cm = 2m + m = 2 m

1m 75cm = 1m + m = 1 m

5m 36cm = 5m + m = 5 m

8m 8cm = 8m + m = 8 m

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021