Giải bài tập 4 trang 17 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. Circle the correct answer:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài làm:

The length of a rectangular parcel is 50m

The width of a rectangular parcel is 40m

The area of a rectangular parcel is 50 x 40 = 2000 m2

The length of a bulding is 20m

The width of a bulding is 10m

The area of a bulding is 20 x 10 = 200 m2

The area of a pond is 20 x 20 = 400 m2

The are of the remaining area after bulding is 2000 - (200 + 400) = 1400 m2

Result: B. 1400 m2

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 - (200 + 400) = 1400 m2

Đáp án đúng: B. 1400 m2

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021