Giải bài tập 3 trang 141 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 141 - toán tiếng Anh 5:

A motorbkike departed at 8:20am from A at a speed of 42km/h and arrived at B at 11:00 am. Find the distance AB.

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài làm:

The time that a motorbike departed is:

Thời gian đi của xe máy là:

11 h - 8 h 20 min = 10 h 60 min - 8 h 20 min = 2 hours 40 minutes

11 giờ - 8 giờ 20 phút = 10 giờ 60 phút - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 hours 40 minutes = 2 h + h = \(\frac{8}{3}\) hours

2 giờ 40 phút =2 giờ + giờ = \(\frac{8}{3}\) giờ

The distance of AB is:
Độ dài quãng đường AB là :

s = v.t = 42 x =\(\frac{42\times 8}{3}\) = 112 (km)

Result: 112km.
Đáp số: 112km.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021