Giải bài tập 1 trang 124 sách toán tiếng anh 5

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 124 - Toán tiếng Anh 5:

Dzung calculated 15% of 120 as follows:

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

 • 10% of 129 is 12
  10% của 120 là 12
 • 5% of 120 is 6
  5% của 120 là 6

So: 15% of 120 is 18

Vậy 15% của 120 là 18.

a) Fill in the blanks with the correct numbers to calculate 17,5% of 240 according to Dzung's method:
Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung:

 • ....% of 240 là...
  ....% của 240 là...
 • ....% of 240 là...
  ...% của 240 là...
 • ....% of 240 là...
  ...% của 240 là...

So 17,5% of 240 is...

Vậy 17,5% của 240 là...

b) Calculate 35% of 520 and explain the method.
Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

Bài làm:

a) We divide 17,5% = 10% + 5% + 2,5% because 10%, 5% and 2,5% are the numbers with easy to count.
Ta chia 17,5% = 10% + 5% + 2,5% do 10%, 5% và 2,5% là các số dễ tính nhẩm.

 • 10% of 240 is x 240 =24
  10% của 240 là x 240 =24
 • 5% of 240 is x 240=12
  5% của 240 là x 240=12
 • 2,5% of 240 is x 240 = 6
 • 2,5% của 240 là x 240 = 6

So 17,5% of 240 is 24 + 12 + 6 = 42.
Vậy 17,5% của 240 là 24 + 12 + 6 = 42.

b) 35% = 3 x 10% + 5%

 • 10% of 520 is x 520 =52.
  10% của 520 là x 520 =52.
 • 30% of 520 is 3 x 52 = 156
  30% của 520 là 3 x 52 = 156
 • 5% of 520 is x 520 = 26.
 • 5% của 520 là x 520 = 26.

So 35% of 520 is 52 + 156 + 26 = 182.
Vậy 35% của 520 là 52 + 156 + 26 = 182.

 • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021