Toán tiếng Anh 5 bài: Tỉ số phần trăm chương 2|Percentage

  • 1 Đánh giá

Giải bài Tỉ số phần trăm chương 2|Percentage. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2. Calculate (follow the example):

Viết theo mẫu:

, $\frac{60}{400}$, $\frac{60}{500}$, $\frac{96}{300}$

= $\frac{25}{100}$= 25%

=> Xem hướng dẫn giải

2. Inspecting products of a factory, we find that there are 95 qualified products out of every 100 prudcut on averange. What percentage of the total products are qualified?

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

=> Xem hướng dẫn giải

3. There are 540 lumber trees in a garden of 100 trees, the rest ar fruit trees.

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a) What percentage of all trees in the garden are lumber trees?

Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b) What percentage of all trees in the garden are fruit trees?

Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021