Giải bài tập 4 trang 49 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

4. It costs 180 000 VND ro buy 12 kits of Maths aid. How much does it cost to buy 36 kits of the same kind?

Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài làm:

To buy a kit of Maths aid, it costs:

180 000 : 12 = 15 000 (dong)

To buy 36 kits of Maths aid, it costs:

15 000 x 36 = 540 000 (dong)

Result: 540 000 dong

Mua 1 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

180 000 : 12 = 15 000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng học toán hết số tiền là:

15 000 x 36 = 540 000 (đồng)

Đáp số: 540000 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021