Toán tiếng Anh 5 bài: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số chương 1 |Review basic properties of fractions

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập tính chất cơ bản của phân số chương 1 |Review basic properties of fractions . Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Simplify these fractions:

Rút gọn các phân số:

; $\frac{18}{27}$; $\frac{36}{64}$

=> Xem hướng dẫn giải

2. Make the following fractions have a common denominator:

Quy đồng mẫu số các phân số:

a. and $\frac{5}{8}$

b. and $\frac{7}{12}$

c. and $\frac{3}{8}$

a. và $\frac{5}{8}$

b. và $\frac{7}{12}$

c. và $\frac{3}{8}$

=> Xem hướng dẫn giải

3. Find equivalent fractions among these fractions:

Tìm các phân số bằng nhau trong cách phân số dưới đây:

; $\frac{4}{7}$; $\frac{12}{30}$; $\frac{12}{21}$; $\frac{20}{35}$; $\frac{40}{100}$.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021