Giải bài tập 1 trang 158 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 158 - toán tiếng Anh 5

Calculate:

Tính:

a) 889972 + 96308

b) + \(\frac{7}{12}\)

c) 3 +

d) 926,83 + 549,67

Bài làm:

a)

Giải bài tập 1 trang 158 sách toán tiếng anh 5

889972 + 96308 = 986280

b)

= \(\frac{5 \times 2}{6 \times 2}\) = \(\frac{10}{12}\)

+ \(\frac{7}{12}\) = \(\frac{10}{12}\) + \(\frac{7}{12}\) = \(\frac{17}{12}\)

c)

3 = = \(\frac{21}{7}\)

3 + = \(\frac{21}{7}\) + = \(\frac{26}{7}\) (hoặc 3 + = \(3\frac{5}{7}\) ) ;

d)

Giải bài tập 1 trang 158 sách toán tiếng anh 5

926,83 + 549,67 = 1476,5

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021