Giải bài tập 3 trang 160 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 160 - toán tiếng Anh 5

A commune plants rice on 540.8ha of land. The area used to plant flowers iss 385.5 ha less than the area used to plant rice. Find the total area used to plant both rice and flowers.

Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Bài làm:

Summary

Tóm tắt:

Plant rice: 540,8ha

Trồng lúa: 540,8ha

Plant flowers less than: 385,5ha

Trồng hoa ít hơn: 385,5ha

The total area?

Tổng diện tích trồng lúa và trồng hóa ?

The area of land used to plant flowers?

Diện tích đất trồng hoa có số ha là:

540,8 - 385,5 = 155,3 (ha)

The total area of land used to plant flowers and rice is:

Tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa có số halà:

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

Result: 696,1ha.

Đáp số: 696,1ha.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021