Giải bài tập 3 trang 28 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

3. Fill in the blanks with the correct fractions:

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

1 = ... $cm^{2}$

8 = ... $cm^{2}$

29 = ... $cm^{2}$

1 = ... $m^{2}$

7 = ... $m^{2}$

34 = ... $m^{2}$

Bài làm:

1 = $\frac{1}{100}$ $cm^{2}$

8 = $\frac{8}{100}$ $cm^{2}$

29 = $\frac{29}{100}$ $cm^{2}$

1 = $\frac{1}{100}$ $m^{2}$

7 = $\frac{7}{100}$ $m^{2}$

34 = $\frac{34}{100}$ $m^{2}$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021