Toán tiếng Anh 5 bài: Diện tích hình tam giác chương 3 | Area of a triangle

  • 1 Đánh giá

Giải bài Toán tiếng Anh 5 bài: Diện tích hình tam giác chương 3 | Area of a triangle. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a triangle that has:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) A base of 8cm, a height of 6cm.

Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) A base of 2.3dm, a height of 1.2dm.

Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 - Toán tiếng Anh 5:

Find the area of a triangle that has:

Tính diện tích hình tam giác có:

a) a base of 5m, a height of 24dm.

Độ dài đáy là 5m và chiều cao 24dm

b) a base of 42.5m, a height of 5.2m

Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021