Giải bài tập 4 trang 166 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 165 - toán tiếng Anh 5

A bus left Ha Noi at 6:15 am and arrived at Hai Phong at 8:56 am. On the way, it took a 25-minute break. The speed of the bus was 45 km/h. Find the distance between Ha Noi and Hai Phong.

Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Bài làm:

The time that a bus travelled from Ha Noi to Hai Phong is:

Thời gian xe đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

8 hours 56 minutes - 6 hours 15 minutes = 2 hours 41 minutes

8 giờ 56 phút - 6 giờ 15 phút = 2 giờ 41 phút

The bus took a 25-minute break, so the time the bus travelled is:

Ô tô nghỉ 25 phút giữa đường, nên thời gian ô tô chạy là:

2 hours 41 minutes - 25 minutes = 2 hours 16 minutes.

2 giờ 41 phút - 25 phút = 2 giờ 16 phút.

Because the speed in km/h so we change time to hour.

Do vận tốc được tính bằng đơn vị km/giờ nên ta đổi thời gian ra đơn vị giờ

2 hours 16 minutes = 2 hours + hours = \(\frac{34}{15}\) hours

2 giờ 16 phút = 2 giờ + giờ = \(\frac{34}{15}\) giờ

Based on s = v x t

Áp dụng s = v x t

The distance from Ha Noi to Hai Phong is:

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

45 x = 102 (km)

Result: 102km.

Đáp số: 102km.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021