Giải bài tập 1 trang 99 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 99 - Toán tiếng Anh 5:

Find the circumference of a circle with a radius measured r:

Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:

a) r = 9m;

b) r = 4,4dm;

c) r = cm

Bài làm:

a) The circumference of a circle with r = 9m is:

Chu vi của hình tròn có bán kính r = 9m là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)

b) The circumference of a circle with r = 4,4m is:

Chu vi của hình tròn có bán kính r = 4,4dm là:

4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)

c) The circumference of a circle with r = $2\frac{1}{2}cm is:

Chu vi của hình tròn có bán kính r = cm là:

cm = $\frac{5}{2}$cm = 2,5cm

x 2 x 3,14 = $\frac{5 \times 2 \times 3,14}{2}$ = 15,7 (cm)

Or/Hay : 2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)

Result: a) 56,52m

b) 27,632 (dm)

c) 15,7 (cm)

Đáp số: a) 56,52m

b) 27,632 (dm)

c) 15,7 (cm)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021