Giải bài tập 1 trang 20 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. 12 notebooks cost 24 000 VND. How much do 30 notebooks of the same kind cost?

Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài làm:

A notebook costs:

24000 : 12 = 2000 (VND)

30 notebooks cost:

30 x 2000 = 60000 (VND)

Result : 60000 VND

Mua một quyển vở hết số tiền là:

24000 : 12 = 2000 (đồng)

Vậy mua 30 quyển vở hết tất cả số tiền là:

30 x 2000 = 60000 ( đồng)

Đáp số : 60000 đồng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021