Toán tiếng Anh 5 bài: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...| Multiplying a decimal by 10, 100,1000...

  • 1 Đánh giá

Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...| Multiplying a decimal by 10, 100,1000.... Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Multiply mentally:

Nhân nhẩm:

a) 1,4 x 10

2,1 x 100

7,2 x 1000

b) 9,63 x 10

25,08 x 100

5,32 x 1000

c) 5,328 x 10

4,061 x 100

0,894 x 1000

=> Xem hướng dẫn giải

2. Write the following measuments in centimeters:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm; 12,6m; 0,856m; 5,75dm.

=> Xem hướng dẫn giải

3. A plastic can contains 10l of oil. If 1 liter of oil weighs 0.8kg, an empty can weighs 1.3kg, how much does the can weigh in kilogram?

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021