Giải bài tập 2 trang 57 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Write the following measuments in centimeters:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm; 12,6m; 0,856m; 5,75dm.

Bài làm:

10,4 dm = 10,4 x 10 = 104 cm

12,6m = 12,6 x 100 = 1260 cm

0,856m = 0,856 x 100 = 85,6 cm

5,75dm = 5,75 x 10 = 57,5 cm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021