Giải bài tập 2 trang 72 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. >, <, = ?

... 4,35

...2,2

14,09...

.... 7,15

Bài làm:

  • ... 4,35

= 4,6 => > 4,35

  • ...2,2

= 2,04 => < 2,2

  • 14,09...

= 14,1 => 14,09 <

  • .... 7,15

= 7,15 => = 7,15

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021