Giải bài tập 1 trang 171 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 171 - toán tiếng Anh 5

a) Find the speed of a car, knowing that it travels 120km in 2hours and 30 minutes.

Tìm vận tốc của một ô tô đó đi được 120km trong 2 giờ 30 phút.

b) It takes Binh half an hour to cycle from home to the bus station at a speed of 15km/h.

How many kilometers in the distance between Binh's house and the bus station?

Bình đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ từ nhà đến bến xe mất nửa giờ. Hỏi nhà Bình cách bến xe bao nhiêu ki-lô-mét ?

c) A person walked 6km at a speed of 5 km/h. How long did he walk?

Một người đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi được quãng đường 6km. Hỏi người đó đã đi trong thời gian bao lâu ?

Bài làm:

a)

2 hours 30 minutes = 2 hours + = 2 hours + 0,5 hour = 2,5 hours.

2 giờ 30 phút = 2 giờ + = 2 giờ + 0,5giờ = 2,5 giờ.

v = s : t

The speed of a car is:

Vận tốc của ô tô là:

120 : 2,5 = 48 (km/h)

120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Half of house is 0.5 hour

Nửa giờ = 0,5 giờ.

s = v x t

The distance from Binh's house to the bus station is:

Quãng đường từ nhà Bình đến bến xe là:

15 x 0,5 = 7,5 (km)

c) t = s : v

The time a person walked a distance 6km is:

Thời gian người đi bộ đi quãng đường 6km là:

6 : 5 = 1,2 (hour)

6 : 5 = 1,2 (giờ)

1,2 hours = 1 hour 12 minutes.

1,2 giờ = 1 giờ 12 phút.

Result: a) 48km/h ;

b) 7,5km/h ;

c)1 hour 12 minutes or 1,2 hours.

Đáp số: a) 48km/giờ ;

b) 7,5km/giờ ;

c)1 giờ 12 phút hay 1,2 giờ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021