Giải bài tập 3 trang 118 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 118 - Toán tiếng Anh 5:

A rectangular box, which is made of cardboard has a length of 5dm, a width of 3dm and a height of 2dm. How many cubes with side length of 1dm3 can be contained in this box?

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dm3 để đầy cái hộp đó.

Bài làm:

  • A group of cubes can be contained in 1dm3 layer is:
  • Vậy một lớp số hình lập phương 1dm3 xếp được là:

5 x 3 = 15 (cube)

5 x 3 = 15 (hình)

  • The number of the cube 1dm3 can be contained in this box is:
  • Vậy số hình lập phương 1dm3 xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 (cube)

15 x 2 = 30 (hình)

Result: 30 cubes
Đáp số: 30 hình.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021