Giải bài tập 1 trang 141 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 141 - Toán tiếng Anh 5:

Find the distance in kilometers and fill in the table:

Tính độ dài quãng đường bằng ki–lô–mét rồi viết vào ô trống:

Bài làm:

s = v . t

Column 1: 32,5 x 4 = 130 (km)
Cột 1: 32,5 x 4 = 130 (km)

Column 2: 210 x 7 = 1470 (m) = 1470 : 1000 = 1,47 (km)
Cột 2: 210 x 7 = 1470 (m) = 1470 : 1000 = 1,47 (km)

Column 3: 40 min = 40 : 60 hours = 2/3 hours so s = 30 x 2/3 = 24 (km)
Cột 3: 40 phút = 40 : 60 giờ = 2/3 giờ nên s = 30 x 2/3 = 24 (km)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021