Giải bài tập 2 trang 79 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 79 - Toán tiếng Anh

Calculate:

Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Bài làm:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 - 0,1725

= 1,7 - 0,1725

= 1,5275

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021