Giải bài tập 3 trang 154 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 154 - toán tiếng Anh 5

Write the following measurements in hectares:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2 ; 846 000m2 ; 5000m2

b) 6km2; 9,2km2 ; 0,3km2

Bài làm:

a)

65 000m2 = 6,5hm2 = 6,5ha;

846 000m2 = 84,6hm2 = 84,6ha

5000m2 = 0,5hm2 =0,5ha.

b)

6km2 = 6 x 100hm2 = 600ha.

9,2km2 = 9,2 x 100hm2 = 920ha

0,3km2 = 0,3 x 100hm2 = 30ha.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021